http://movement90.blogfa.ir

فرم تجزیه و تحلیل مهارت حرکتی

نام مهارت: پای کرال سینه

اهداف مهارت: اعمال نیرو در دامنه حرکتی مناسب در مفصل ران و زانو

ماهیت ورزش

ورزش شنا چند ویژگی خاص دارد

1)      تلاش هماهنگ همه مفاصل برای بالا بردن کارایی حرکت در آب

2)      تمام اعضای بدن بصورت زنجیر های حرکت دارند که هر اندام به عنوان حلقه ای از این زنجیر است.

حرکت در هریک از اندام ها بروی اندام دیگر اثر می گذارد. بنابر این ضعف در هریک از اندام ها باعث ناهماهنگ شدن حرکت خواهد شد.

3)      شناگر مجبور است در حین حرکت مکان اتکا خود را بوجود اورد

زیرا حرکت در سیال آب است.

4)      بنابر این نیاز است که حرکت از پایین تنه به بالا انتقال یابد که برای آن عضلات محوری قوی لازم است

نوع تمرینات

انجام شنا در داخل آب موثرترین روش برای تقویت عضلات درگیر است.

بهر حال برای تقویت بسیاری از مولفه های تکنیک های شنا نیاز به تمرینات در خشکی نیز است.

در همه تکنیک های شنا نیروی عضله پشتی بزرگ باعث حرکت به جلو شناگر است و عضلات شکمی ثابت نگه دارنده لگن برای افزایش کارایی حرکت است . برای تقویت این عضلا ت پس از تجزیه و تحلیل تکنیک شنای کرال سینه تمریناتی پیشنهاد خواهد شد.

نام مهارت: : شنای کرال سینه

هدف مهارت:ورود دست در آب

 

نوع زنجیره حرکتی (باز یا بسته)

نوع حرکت پاسیو یا اکتیو)

حرکت مفصل

صفحه حرکتی

محور حرکتی

مفصل حرکتی درگیر

نوع مفصل (چند محوره)

عامل اصلی حرکت (نوع انقباض)

عضلات کمکی (نوع انقباض)

عضلات ثابت کننده( نوع انقباض)

نوع اهرم

کار انجام شده ( مثبت یا منفی)

باز

اکتیو

چرخش دهنده داخلی شانه و اکستنشن شانه و آرنج

ساجیتال

فرونتال

شانه و آرنج

3و1

گرد بزرگ و سه سر کانستنتریک

تحت کتفی  و سه گوش آرنجی اکسنتریک

متوازی الاضلاع و

x

ایزومتریک

نوع دوم

مثبت

نام مهارت: : شنای کرال سینه

اهداف مهارت:کشش دست

نوع زنجیره حرکتی (باز یا بسته)

نوع حرکت پاسیو یا اکتیو)

حرکت مفصل

صفحه حرکتی

محور حرکتی

مفصل حرکتی درگیر

نوع مفصل (چند محوره)

عامل اصلی حرکت (نوع انقباض)

عضلات کمکی (نوع انقباض)

عضلات ثابت کننده( نوع انقباض)

نوع اهرم

کار انجام شده ( مثبت یا منفی)

باز

اکتیو

فلکشن آرنج

ساجیتال

فرونتال

آرنج

1

بازوی زند اعلایی

کانستنتریک

درون گرداننده مدور اکسنتریک

ساعد ایزومتریک

نوع دوم

مثبت

نام مهارت: : شنای کرال سینه

اهداف مهارت: فشار دست

نوع زنجیره حرکتی (باز یا بسته)

نوع حرکت پاسیو یا اکتیو)

حرکت مفصل

صفحه حرکتی

محور حرکتی

مفصل حرکتی درگیر

نوع مفصل (چند محوره)

عامل اصلی حرکت (نوع انقباض)

عضلات کمکی (نوع انقباض)

عضلات ثابت کننده( نوع انقباض)

نوع اهرم

کار انجام شده ( مثبت یا منفی)

باز

اکتیو

اکستنشن آرنج

ساجیتال

فرونتال

آرنج

1

سه سر کانستنتریک

سه گوش آرنجی اکسنتریک

دلتویید قدامی گوشه ای ایزومتریک

نوع دوم

مثبت

+ نوشته شده در  Thu 13 Oct 2011ساعت 15:54 PM  توسط habibi  |